Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

Историјат и активности

Историјат ДГЕИТС-а је тесно везан за рад Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) и  Савез инжењера и техничара Југославије (СИТЈ). У оквиру СИТС-а, који је основан 1868. године у Београду под именом Техничарска дружина (од 1890. год. Удружење српских инжењера, од 1896. год. Удружење српских инжењера и архитеката, од 1945 Друштво инжењера и техничара Србије), после Другог светског рата формирају се секције  техничких струка које су повезане и са одговарајућим организацијама у оквиру СИТЈ.  

У првој години после Другог светског рата, 1945. године, у оквиру Друштва инжењера и техничара Србије (ДИТС) формирано десет секција а чланови рударско-топионичарске секције били су и геолози. После неколико година ДИТС прераста у СИТС и  Друштво инжењера и техничара рударско металуршке струке формирано је на оснивачкој скупштини 25. фебруара 1952. године и његови чланови били су и геолози. Рад друштва се одвијао кроз низ самосталних активности као и заједничких у оквиру СИТС и Савеза инжењера и техничара Југославије (СИТЈ). У оквиру СИТЈ формирани су одговарајући савези и на конгресима СИТЈ  - I (1953) и II (1957) изабрани су њихови управни одбори у чијем су саставу били и геолози. У оквиру  III конгреса СИТЈ (Београд, 1962) савез у коме су геолози добија пуно име: Савез инжењера и техничара рударске, геолошке и металуршке струке Југославије (СИТРГМЈ), а чине га одговарајући републички струковни савези. 

Промене државне организације почетком деведесетих година двадесетог века (формирање СРЈ) довеле су и до организационих трансформација геолошке струке у оквиру СИТЈ и СИТС.  У 1992-3. год. уместо СИТРГМЈ формирају се Савез инжењера рударства и геологије Југославије и Савез инжењера металургије Југославије, а 10.02.1995. године  формира се Савез геолошких инжењера и техничара Србије (СГЕИТС). Скупшина СГЕИТС-а одржана 10.05.2010. године усвојила је нови статут којим је удружење добило садашње име – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (скраћено: ДГЕИТС).

Садржај рада

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (у даљем тексту ДГЕИТС) је добровољна, невладина, недобитна, стручно-научна организација геолошких инжењера и техничара  у Републици Србији, заснована на слободи удруживања и отворена за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама и институцијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду, организована ради остваривања и унапређења заједничких и општих интереса и циљева, који нису забрањени Уставом или Законом.Циљеви и задаци ДГЕИТС-а су:

 • окупљање и организовање геолошких инжењера и техничара Србије ради остваривања њихових интереса, увећања стручног знања, обезбеђења одговарајућег статуса у заједници, на бази њиховог стручног доприноса у привредном, економском, научно-технолошком и укупном  развоју Републике Србије;

 • обједињавање, јачање и омасовљавање геолошких инжењерско-техничарских организација Србије, развијање међусобне сарадње и сарадње са одговарајућим међународним организацијама инжењера и техничара;

 • развијање свих облика добре међусобне сарадње са ИАС - Инжењерском академијом Србије чији је оснивач СИТС, као и са другим инжењерским академијама и Инжењерском комором Србије;

 • пружање помоћи геолошким инжењерима и техничарима у научном и стручном усавршавању и организовању одговарајућих облика перманентног образовања;

 • праћење савременог развоја технике и технологије и указивање на токове збивања и промене у овој области и давање мишљења о оптималности техничких и технолошких решења при привредним, инвестиционим и другим подухватима;

 • неговање и развијање етике инжењерско-техничарског позива, људских права и слобода;

 • подстицање, организовање научно-стручних скупова, издавање научних и стручних часописа и других публикација од интереса за геолошку инжењерско-техничарску организацију и техничку интелигенцију;

 • рад на техничкој регулативи у области геологије (закони, прописи и стандарди), обезбеђујући њену савременост, адекватност, актуелност и функционалност;

 • разматрање и давање стручних мишљења о плановима, програмима, анализама и актима важним за развој технике, технологије и производње у Републици Србији;

 • организација и одржавање стручних испита у складу са Законом;

 • подстицање и помагање активности и иницијатива усмерених на очување животне средине и уређење простора, уштеду и рационализацију потрошње свих врста енергије;

 • сарадња са одговарајућим стручним, привредним и другим организацијама и органима на реализацији задатака од заједничког интереса.