Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

Скупштина

Скупштина је највиши орган ДГЕИТС-а. Скупштину чине сви редовни чланови ДГЕИТС-а. Права, надлежности и рад Скупштине регулисани су Статутом ДГЕИТС-а и Правилником о раду Скупштине ДГЕИТС-а.

Управни одбор

Управни одбор је орган ДГЕИТС-а који управља ДГЕИТС-ом и врши права и дужности у складу са законским прописима  и Статутом ДГЕИТС-а. Управни одбор има 9 чланова. Председник и потпредседник ДГЕИТС-а по функцији су чланови Управног одбора а осталих  седам чланова Управног одбора бира Скупштина из редова чланства ДГЕИТС-а.

Надзорни одбор

Надзорни одбор има право и дужност да контролише пословање ДГЕИТС-а а нарочито да прати доношење и спровођење Статута и других општих аката, да прати материјално и финансијско пословање ДГЕИТС-а, у складу са позитивним законским прописима, финансијским планом и завршним рачуном ДГЕИТС-а, као и наменско и рационално коришћење средстава ДГЕИТС-а.
Надзорни одбор има пет чланова које бира Скупштина из редова чланства ДГЕИТС-а.

Суд части

Суд части има дужност да штити стручни углед ДГЕИТС-а и инжењерско – техничарске организације Србије.
Суд части чини пет чланова које бира Скупштина из редова чланства ДГЕИТС-а.