Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

Статут Дгеитс-а


СТАТУТ: I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (у даљем тексту ДГЕИТС) је добровољна, невладина, недобитна, стручно-научна организација геолошких инжењера и техничара  у Републици Србији, заснована на слободи удруживања и отворена за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама и институцијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду, организована ради остваривања и унапређења заједничких и општих интереса и циљева, који нису забрањени Уставом или Законом.

Члан 2
Пун назив организације је: Друштво геолошких инжењера и техничара Србије, а скраћени назив је: ДГЕИТС. Назив организације на енглеском језику је: Society of Geological Engineers and Technicians of Serbia, а скраћени назив је: SGEITS.
ДГЕИТС има знак. Знак је dgeits, у њему су слова „it“, плаве боје и представљају стилизоване иницијале Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС): dgeits.
Седиште ДГЕИТС је у Београду, у улици Кнеза Милоша број 7.

Члан 3
ДГЕИТС има својство правног лица и права и обавезе које му припадају на основу Устава, Закона и овог статута.
ДГЕИТС има печат округлог облика и правоугаони штамбиљ. У кругу печата је назив: Друштво геолошких инжењера и техничара Србије Београд и у средини посебни знак ДГЕИТС – укрштена два геолошка чекића и игла компаса. Текст је исписан ћирилицом.

Члан 4
За обавезе које настану из његове делатности ДГЕИТС одговара својом имовином.

Члан 5
ДГЕИТС се може учлањивати у друге сродне домаће и међународне организације, или удруживати стално или повремено са одговарајућим научним, стручним и другим организацијама, у којима се остварују одређени циљеви ДГЕИТС.
Организације ДГЕИТС из чл. 33 овог статута могу уз сагласност Управног одбора да се учлањују у друге сродне домаће и међународне организације.
ДГЕИТС је колективни члан Савеза инжењера и техничара Србије (у даљем тексту: СИТС) и прихвата статут  и етички кодекс СИТС-а.
ДГЕИТС као и сви његови организациони облици ће у својим документима, часописима, публикацијама и сл. обавезно истицати да је ДГЕИТС чланица Савеза инжењера и техничара Србије и употребљаваће стилизован знак ИТ.

Члан 6
ДГЕИТС представља председник ДГЕИТС-а. 

 

СТАТУТ: II – ОБЛАСТИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 7
1. Области остваривања циљева и задатака
ДГЕИТС је основан на неодређено време ради остваривања циљева и задатака из области геологије и примене геологије у техници, технологији, заштити животне средине и другим сферама живота и рада као и унапређења инжењерске струке и примене стручно–научних знања, стандарда и садржаја у привреди.

Члан 8
2. Циљеви и задаци ДГЕИТС:
- окупљање и организовање геолошких инжењера и техничара Србије ради остваривања њихових интереса, увећања стручног знања, обезбеђења одговарајућег статуса у заједници, на бази њиховог стручног доприноса у привредном, економском, научно-технолошком и укупном  развоју Републике Србије;
- обједињавање, јачање и омасовљавање геолошких инжењерско-техничарских организација Србије, развијање међусобне сарадње и сарадње са одговарајућим међународним организацијама инжењера и техничара;
- развијање свих облика добре међусобне сарадње са ИАС - Инжењерском академијом Србије чији је оснивач СИТС, као и са другим инжењерским академијама и Инжењерском комором Србије;
- пружање помоћи геолошким инжењерима и техничарима у научном и стручном усавршавању и организовању одговарајућих облика перманентног образовања;
- праћење савременог развоја технике и технологије и указивање на токове збивања и промене у овој области и давање мишљења о оптималности техничких и технолошких решења при привредним, инвестиционим и другим подухватима;
- неговање и развијање етике инжењерско-техничарског позива, људских права и слобода;
- подстицање, организовање научно-стручних скупова, издавање научних и стручних часописа и других публикација од интереса за геолошку инжењерско-техничарску организацију и техничку интелигенцију;
- рад на техничкој регулативи у области геологије (закони, прописи и стандарди), обезбеђујући њену савременост, адекватност, актуелност и функционалност;
-  разматрање и давање стручних мишљења о плановима, програмима, анализама и актима важним за развој технике, технологије и производње у Републици Србији;
- организација и одржавање стручних испита у складу са Законом;
- подстицање и помагање активности и иницијатива усмерених на очување животне средине и уређење простора, уштеду и рационализацију потрошње свих врста енергије;
- сарадња са одговарајућим стручним, привредним и другим организацијама и органима на реализацији задатака од заједничког интереса.

 

СТАТУТ: III – ДЕЛАТНОСТ

Члан 9
Своје циљеве и задатаке ДЕИТС остварује самостално и непосредно и у сарадњи са својим чланицама: струковним и мултидисциплинарним удружењима организованим на републичком нивоу, покрајинским, градским, регионалним и општинским удружењима и сарадњи са СИТС и његовим чланицама.

Члан 10
Ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом, ДГЕИТС може обављати следеће привредне и друге делатности:
91120 – делатност струковних удружења (удруживање у оквиру професије и
техничких области, укључујући и удружења специјалиста ангажованих у
научној делатности).

Члан 11
Делатност из члана 10. овог Статута, ДГЕИТС може реализовати и са чланицама и другим правним и физичким лицима.
Активности и послови ДГЕИТС одвијају се кроз професионални рад (експерти, ауторски рад и др.) и волонтерски рад.

 

СТАТУТ: IV – ЧЛАНСТВО

Члан 12
Чланови ДГЕИТС су једнаки у правима, обавезама и одговорностима.
Чланство у ДГЕИТС је:
појединачно  –  индивидуални чланови (чланови);
корпоративно – правни субјекти.

1. Појединачно – индивидуално чланство (чланови)

Члан 13
Индивидуални чланови ДГЕИТС могу бити: редовни, ванредни, почасни и заслужни.

Члан 14
Редовни чланови су: геолошки дипломирани инжењери, инжењери и техничари.

Члан 15
Ванредни чланови ДГЕИТС могу бити: студенти техничких и природних наука и лица других струка која активно сарађују на реализацији циљева и задатака ДГЕИТС.

Члан 16
Чланови се на основу личне жеље учлањују у ДГЕИТС.

Члан 17
Чланом ДГЕИТС постаје се потписивањем приступнице. Потписивањем  приступнице  члан  прихвата одредбе Статута ДГЕИТС и Етички кодекс Савеза инжењера и техничара Србије.

Члан 18
Чланови плаћају годишњу чланарину. Висину чланарине утврђује Управни одбор ДГЕИТС.

Члан 19
Чланови добијају чланску карту која је јединствена за целу инжењерско-техничарску организацију Србије. Чланска карта поред знака „IТ“ и назива Савез инжењера и техничара Србије, садржи и пун назив ДГЕИТС, личне податке члана, као и рубрику за уписивање уплаћене чланарине.

Члан 20
Права чланова су:
-  да проширују и усавршавају своје стручно знање кроз активности у ДГЕИТС;
-  да учествују у радним, стручним и другим активностима ДГЕИТС и дају свој стручни
и други допринос;
-  да остварују увид у рад, да се изјашњавају о раду и да предлажу мере за бољи и
савременији рад организације;
-  да буду бирани у органе и тела ДГЕИТС;
-  да траже и уживају заштиту својих права;
-  да се користе повластицама које су ДГЕИТС и СИТС у могућности да им пруже;       
-  да иза имена и звања пишу: „Члан ДГЕИТС“.

Члан 21
Дужности и обавезе чланова су:
-   да раде на остваривању циљева и задатака ДГЕИТС;          
-   да усавршавају и развијају геолошке и техничке науке, да негују заједнички рад на
унапређењу стручне размене искуства и општег техничког напретка;
-   да поштују и да се придржавају одредби Статута и осталих аката ДГЕИТС и СИТС;
-  да поштују Етички кодекс СИТС и одлуке Суда части ДГЕИТС;
-  да спроводе у дело одлуке и закључке органа ДГЕИТ и СИТС;
-  да учествују у радним и стручним активностима ДГЕИТС и СИТС;
-  да редовно подмирују своје чланске доприносе.
Посебна права и дужности чланова ДГЕИТС утврђују се овим Статутом, Статутом СИТС или  другим актима удружења и одлукама органа ДГЕИТС.

Члан 22
Повластице које уживају чланови ДГЕИТС су:
- куповање свих публикација које издаје ДГЕИТС по повлашћеној цени;
- плаћање котизације за стручне скупове и све друге манифестације које организује ДГЕИТС,  
по повлашћеној цени;
- остале повластице које одреди Управни одбор ДГЕИТС.
Начин реализације повластица и њихов износ утврђује Управни одбор ДГЕИТС.

Члан 23
Чланство у ДГЕИТС престаје:
- иступањем из чланства на основу једностране писмене изјаве члана;
- искључивањем из чланства на основу одлуке Управног одбора након утврђивања да члан
не поштује обавезе утврђене овим статутом и одлуке надлежних органа ДГЕИТС.

Члан 24
ДГЕИТС и члан коме је престало чланство дужни су да у року од месец дана од престанка чланства регулишу међусобне обавезе настале до престанка чланства.

Члан 25
Избор за почасног члана је признање појединцима, инжењерима и техничарима и другим лицима изван техничких струка, која су се истакла посебним достигнућима у струци, у привредном и научном развоју Републике Србије и ДГЕИТС.

Члан 26
За заслужног члана може бити изабран редовни и ванредни члан ДГЕИТС за дугогодишње активно ангажовање, рад и допринос у остваривању циљева и задатака ДГЕИТС.  

Члан 27
Почасне и заслужне чланове проглашава Скупштина ДГЕИТС.

Члан 28
Услови и начин предлагања и проглашења почасних и заслужних чланова и додела других признања регулишу се посебним правилником, који доноси Скупштина ДГЕИТС.

2. Корпоративни чланови

Члан 29
Корпоративни чланови ДГЕИТС могу бити правна лица (предузећа, установе, удружења и сл.) која изразе жељу и потребу да са ДГЕИТС остварују циљеве и задатке од заједничког интереса, као и да својим материјалним доприносом помажу активности и рад ДГЕИТС и његових чланoва.
Међусобна права и обавезе са корпоративним чланицама регулишу се посебним уговором.

 

СТАТУТ: V - ЗАСТУПАЊЕ ДГЕИТС-а

Члан 30.
ДГЕИТС заступа председник изабран одлуком Скупштине на мандатни период од 4 године уз могућност поновног избора.
Председник заступа и представља ДГЕИТС и потписује сва акта, дописе и финансијску документацију а у случају његове одсутности или спречености ове послове врши потпредседник.
Председник ДГЕИТС може своје овлашћење делимично пренети на секретара или неког од чланова Управног одбора на основу писменог овлашћења.
Председник или лице кога он овласти одговорни су за законитост пословања и коришћења имовине и средстава ДГЕИТС.
Председник може бити опозван односно разрешен у току мандата на свој захтев или у случају када не испуњава своје обавезе у складу са Законом и овим статутом.
Одлуку о разрешењу доноси Скупштина већином гласова односно чланова присутних на седници.

 

СТАТУТ: VI – ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДГЕИТС-а

1.  Комитети и секције

Члан 31
Организације ДГЕИТС су комитети и секције. То су основни организациони облици ДГЕИТС за активности на остварењу циљева и задатака.
Комитети и секције се организују по областима геологије за целу Србију.

Члан 32
У ДГЕИТС постоје комитети који обједињавају активнисти по појединим областима геологије, као што су: 
- Комитет за истраживање лежишта минералних сировина;
- Комитет за хидрогеолошка истраживања;
- Комитет за геотехничка истраживања;
- Комитет за геофизичка истраживања;
- Геолошки комитет за заштиту животне средине;
- Комитет за регионалну геологију
- Комитет за информатику у геологији.
На иницијативу најмање 5 чланова ДГЕИТС Управни одбор може да оснује и друге комитете односно секције.
Члан ДГЕИТС може истовремено бити члан више комитета односно секција.

Члан 33
Права и обавезе организација ДГЕИТС су:
-  да преко својих представника буду бирани и заступљени у органе и тела ДГЕИТС;
-  да активно раде на остварењу циљева и задатака као и програма рада ДГЕИТС;
-  да се међусобно информишу о активностима које планирају и покрећу;
-  да дају иницијативу за разматрање питања од заједничког интереса;
-  да спроводе ставове, закључке и одлуке које су донели органи и тела ДГЕИТС;
-  да бирају своје руководство;
-  да користе друга права и извршавају друге обавезе проистекле из овог статута.

Члан 34
Организације ДГЕИТС раде по правилницима о раду.
Ближе одредбе о организацији и деловању друштава и комитета, детаљнија разрада њихових права и обавеза, затим одредбе о начину доношења пословника, међусобним односима и односима са органима ДГЕИТС донеће Управни одбор. 

 

СТАТУТ: VII –  ДРУГИ ВИДОВИ РАДА

Члан 35
1. Инжењерска академија Србије (ИАС)
ДГЕИТС је заинтересован за постојање и рад Инжењерске академије Србије (у даљем тексту ИАС), чији је СИТС један од оснивача.

2.  Инжењерска комора Србије
Члан 36
ДГЕИТС је са СИТС и другим члановима СИТС заинтересован за постојање, рад и деловање Инжењерске коморе Србије, која се формира и ради у складу са Законом, правима, обавезама и овлашћењима које има и са којом жели и успоставља различите облике међусобне сарадње.

3. Синдикално организовање
Члан 37
ДГЕИТС је са СИТС заинтересован за постојање и рад синдикалног организовања, које би у складу са законом штитило професионалне, стручне и социјалне интересе чланова.

 

СТАТУТ: VIII –  КОНГРЕС

Члан 38
Конгрес је скуп геолошких инжењера и техничара Србије, на коме се разматрају најзначајнија питања из делокруга рада ДГЕИТС, развоја привреде, науке, технике и образовања.
Конгрес се одржава у складу са могућностима и потребама, о чему одлуку доноси Управни одбор ДГЕИТС.

 

СТАТУТ: IX – ОРГАНИ ДГЕИТС-а

Члан 39
Органи ДГЕИТС-а су:
- скупштина
- управни одбор
- надзорни одбор
- суд части
- председник

1. Скупштина ДГЕИТС

Члан 40
Скупштина је највиши орган ДГЕИТС.
Скупштину чине сви редовни чланови ДГЕИТС.
Изборна скупштина верификује чланове скупштине.
Сваки члан има један глас.
Више чланова могу именовати једног представника да у име њих учествује у раду Скупштине у ком случају представник на почетку скупштине доставља писано овлашћење чланова које представља. 
Скупштини могу присуствовати и представници корпоративних чланица ДГЕИТС без права одлучивања.

Члан 41
Скупштина ДГЕИТС:
-   стара се о остваривању циљева и задатака и јединствене политике у вршењу послова из
надлежности и делокруга рада ДГЕИТС;
-   доноси Статут ДГЕИТС и његове измене и допуне;
-   разматра и усваја извештај о раду и пословању, програм и план рада ДГЕИТС;
-   усваја Етички кодекс ДГЕИТС, Правилник о раду Суда части, Правилник о додели
признања и Пословник о раду  Скупштине ДГЕИТС;
-   бира и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора, Суда части,
председника и потпредседнике ДГЕИТС;
-   доноси одлуке о врсти и изгледу признања која додељује ДГЕИТС и утврђује критеријуме
за доделу посебних признања која додељује ДГЕИТС, као и проглашава добитнике тих
признања;
-   доноси одлуке о оснивању и раду облика деловања ДГЕИТС из члана 11. Статута;
-   потврђује одлуке Управног одбора које су у надлежности Скупштине, донете по њеном
овлашћењу, између две седнице Скупштине;
-   доноси одлуке о статусним променама и престанку рада ДГЕИТС;
-   одлучује о молбама и приговорима чланова у другом степену;
-   одлучује о свим важнијим питањима која произлазе из законских обавеза и прописа, овог
Статута и других општих аката.
-   одлучује о удруживању у савезе,
-    усваја годишњи финансијски извештај ДГЕИТС-а. 

Члан 42
Скупштина се одржава по потреби, једном годишње, а Изборна сваке четврте године.
Ванредна седница Скупштине сазива се најкасније у року од 30 дана, од дана писменог подношења захтева за њено одржавање од стране најмање 1/3 чланова Управног одбора или Надзорног одбора.

Члан 43
Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од 50 % чланова Скупштине. Уколико је у заказаном термину за почетак рада Скупштине присутан мањи број чланова Скупштина се одлаже за 30 минута а затим се одржава са присутним бројем чланова.
Скупштина пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 44
Седницу Скупштине заказује председник ДГЕИТС по сопственој иницијативи и на основу одлуке Управног одбора, а ванредну седницу на предлог 1/3 чланова Управног одбора или Надзорног одбора, који се подноси у писменој форми председнику ДГЕИТС 30 дана пре одржавања Скупштине.

Члан 45
Ближе одредбе о раду Скупштине, о саставу и раду њених чланова, начину сазивања и позивања утврђују се Пословником који доноси Скупштина.

2. Управни одбор

Члан 46
Управни одбор је орган ДГЕИТС који управља ДГЕИТС-ом и врши права и дужности у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 47
Управни одбор има 9 чланова. Председник и потпредседник ДГЕИТС по функцији су чланови Управног одбора, а осталих 7 чланова Управног одбора бира Скупштина. 

Члан 48
Члановима Управног одбора мандат траје четири године, уз могућност поновног избора.
У току мандата, у складу са оправданим потребама и на предлог председника могуће је извршити попуну до 1/3 чланова Управног одбора, ако изабрани члан није активан или из оправданих разлога не може да учествује у његовом раду. Мандат овако изабраних чланова Управног одбора верификује Скупштина ДГЕИТС-а на првој наредној седници.

Члан 49
Управни одбор у оквиру својих права и дужности обавља следеће послове:
-  стара се о спровођењу програма и плана рада и остваривању утврђених циљева и
задатака ДГЕИТС;
-  утврђује предлог годишњег плана и програма рада и доноси финансијски план прихода и
расхода;
-  усваја годишњи обрачун о пословању и утврђује извештај о раду и пословању за
Скупштину ДГЕИТС;
-  припрема и сазива Скупштину ДГЕИТС;
-  предлаже кандидата за председника и потпредседника и чланове Управног одбора на
основу приспелих предлога;
-  утврђује и спроводи програме међународне сарадње ДГЕИТС;
-  предлаже пријем нових чланица у чланство ДГЕИТС;
-  доноси одлуку о признањима које ДГЕИТС додељује и предлаже чланове за државна,
стручна и друга признања и одликовања;
-  доноси одлуке о утрошку новчаних средстава за веће послове и активности које нису
утврђене финанасијским планом и које нису у надлежности овлашћеног заступника
ДГЕИТС;
-  доноси одлуке у вези с текућим и инвестиционим одржавањем, набавком и отписом
опреме веће вредности и отписа потраживања;
-  именује председника Одбора за стручне испите; 
-  учествује у избору редакционог одбора часописа СИТС „Техника“;
-  одлучује о молбама и приговорима чланова у првом степену;
-  усваја извештаје о годишњем попису;
-  одлучује о учлањивању ДГЕИТС у домаће и међународне професионалне и друге
организације и асоцијације;
-  усваја пословник о свом раду;
-  обавља и друге послове из делокруга рада ДГЕИТС, које му повери Скупштина.

Члан 50
Управни одбор ради на седницама које сазива и којима председава председник ДГЕИТС, а у његовом одсуству потпредседник, секретар или члан Управног одбора кога овласти председник.
Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање четири пута годишње.
Управни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује изнад 50 % чланова Управног одбора и већином гласова присутних чланова.
Управни одбор за свој рад одговара Скупштини ДГЕИТС.

Члан 51
У оквиру својих права и дужности органи ДГЕИТС могу образовати и стална или повремена радна тела, као своје помоћне органе.
Састав, права и дужности радних тела утврђује орган ДГЕИТС који их образује.

3. Надзорни одбор

Члан 52
Надзорни одбор је самостални орган ДГЕИТС.
Чланове Надзорног одбора бира Скупштина са мандатом од четири године, и они могу бити бирани поново.
Надзорни одбор има пет чланова, који из свог састава бирају председника.
Седнице Надзорног одбора ДГЕИТС сазива и њима председава председник Надзорног одбора.
Чланови Управног одбора ДГЕИТС не могу бити чланови Надзорног одбора ДГЕИТС.    

Члан 53
Надзорни одбор има право и дужност да контролише пословање ДГЕИТС, а нарочито да прати доношење и спровођење Статута и других општих аката; да прати материјално и финансијско пословање ДГЕИТС, у складу са позитивним законским прописима, финансијским планом и завршним рачуном ДГЕИТС, као и наменско и рационално коришћење средстава ДГЕИТС.
Надзорни одбор обавезно подноси извештај о свом раду Скупштини, а једном годишње, по завршном рачуну, сачињава извештај о материјално-финансијском пословању ДГЕИТС, који подноси Скупштини и Управном одбору који су дужни да у вези са тим предузму одговарајуће мере.

Члан 54
Ради извршавања својих задатака, Надзорни одбор има право да захтева од органа ДГЕИТС да му поднесу на увид документа и податке са којима ДГЕИТС располаже.
Надзорни одбор има право да разматра и даје мишљења о надокнадама члановима органа ДГЕИТС и да тражи од корисника средстава добијених од ДГЕИТС на увид документацију и податке о утрошку средстава, ради утврђивања чињеница које су значајне за пословање ДГЕИТС.

Члан 55
Надзорни одбор на седницама доноси одлуке простом већином гласова укупног броја чланова.
Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду.

4. Суд части

Члан 56
Суд части чини пет чланова које бира Скупштина из својих редова на период од четири године. Члан Суда части може бити биран поново.

Члан 57
Суд части има дужност да штити стручни углед ДГЕИТС. С тим циљем, Суд части предузима мере, покреће поступак и изриче мере против сваког члана  који руши углед ДГЕИТС и његових чланова.

Члан 58
Ближе одредбе о организацији и раду Суда части регулишу се Етичким кодексом и посебним Правилником.

5. Председник и потпредседник ДГЕИТС

Члан 59
Председника и потпредседника ДГЕИТС бира Скупштина из својих редова, на предлог Управног одбора. Мандат председника и потпредседника траје четири године, уз могућност поновног избора.

Члан 60
Председник ДГЕИТС:
-  представља ДГЕИТС;
-  прати и утиче на спровођење програма и плана рада ДГЕИТС, одлука, закључака и
ставова Скупштине, Управног и Надзорног одбора;
-  председава седницама Скупштине и Управног одбора;
-  обавља и друге послове по одлуци Скупштине и Управног одбора;
-  даје пуномоћја другим члановима органа да могу да представљају ДГЕИТС.
За свој рад председник одговара Скупштини и Управном одбору ДГЕИТС.
У случају одсутности председника, његова овлашћења, послове и задатке обавља потпредседник или један од чланова управног одбора кога овласти председник.

Члан 61
Потпредседник ДГЕИТС замењује председника са овлашћењима по члану 60.

6. Секретар ДГЕИТС

Члан 62
Секретар АГЕИТС-а бира Управни одбор из својих редова на време од четири године. Исто лице може бити поновно именовано за секретара ДГЕИТС.

Члан 63
Секретар ДГЕИТС врши следеће послове:
-   учествује у припреми седница свих органа и тела ДГЕИТС;
-  стара се о извршењу програма, одлука и закључака Скупштине, Управног и
Надзорног одбора и осталих органа и тела и иста информише.

 

СТАТУТ: X –  ИМОВИНА, ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И СРЕДСТВА

Члан 64
ДГЕИТС стиче имовину и своје приходе у складу са овим Статутом.
Имовина је у функцији циљева ДГЕИТС и користи се искључиво за њихово остваривање, за остваривање прихода, који се користе за покриће трошкова рада и пословања и друге намене по одлуци органа ДГЕИТС и у складу са потребама и могућностима за нормално и успешно одвијање рада и послова.
О имовини се стара, у оквиру својих овлашћења Управни одбор ДГЕИТС, а о њеном отуђењу Скупштина ДГЕИТС-а.

Члан 65
Имовина ДГЕИТС се користи једино за остваривање статутарних циљева.
Имовина ДГЕИТС не може се делити његовим члановима или са њима повезаним лицима.
Повезаним лицима сматрају се лица која су као таква утврђена законом којим се уређују привредна друштва.
Одредбе става 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева ДГЕИТС (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.
Располагање имовином ДГЕИТС супротно одредбама Закона о удружењима ништавно је.

Члан 66
За извршење циљева и задатака утврђених овим Статутом, ДГЕИТС обезбеђује приход и средства из сопственог рада, од стручно-научних, образовних, издавачких и других активности, појединих програмских акција, обављањем привредних и других делатности које су у оквиру статутарних циљева и које су утврђене овим Статутом, затим финансирањем одређених активности ДГЕИТС од стране надлежних институција, предузећа, интересних чланова и других субјеката, донација, добровољних прилога, поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставнина, камата на улоге, дивиденди, и из других извора, у складу са Законом и Статутом.
Делатности из области привреде које су утврђене овим Статутом уписују се у Регистар привредних субјеката и обављају се у складу са прописима којима је уређена област у које спадају ове активности које се обављају.

Члан 67
Средства ДГЕИТС се утврђују и распоређују финансијским планом који доноси Управни одбор сваке године, а најкасније до краја марта месеца за текућу годину. Резултати пословања исказују се завршним рачуном који усваја Управни одбор.

Члан 68
ДГЕИТС може, ради остваривања заједничких циљева и задатака, удруживати део својих средства на нивоу СИТС.
Приликом предузимања заједничких активности и послова, посебним уговорима се утврђује начин финансирања и распоређивања прихода, као и  друга питања везана за реализацију акција и послова.

Члан 69
За своје обавезе ДГЕИТС одговара целокупном својом имовином.
Чланови и органи ДГЕИТС могу лично одговарати за обавезе ДГЕИТС, ако поступају са имовином ДГЕИТС као да је у питању њихова имовина или злоупотребе ДГЕИТС као форму за незаконите и преварне сврхе.

Члан 70
За извршење административно-финансијских послова ДГЕИТС, Управни одбор може формирати стручну службу или ове послове поверити стручној служби СИТС или другој организацији.

 

СТАТУТ: XI  –  ЈАВНОСТ РАДА

Члан 71


Рад ДГЕИТС и његових органа је јаван.


Изузетно, орган ДГЕИТС може одлучити да се седница или поједине тачке дневног реда одрже без присуства јавности.

Члан 72
ДГЕИТС може имати привремено или стално гласило и може да издаје књиге, приручнике, монографије и друга издања, чије се издавање утврђује Правилником о издавачкој делатности који усваја Управни одбор ДГЕИТС.
ДГЕИТС има свој вeб-сајт који уређује и на њему објављује све важне садржаје рада,  активности и информације.

 

СТАТУТ: XII – ПРЕСТАНАК РАДА ДГЕИТС-а

Члан 73
ДГЕИТС престаје да ради у случајевима предвиђеним Законом.
Одлуку о престанку рада ДГЕИТС доноси Скупштина.
У случају престанка рада ДГЕИТС, целокупна имовина припада Савезу инжењера и техничара Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а.

Члан 74
О престанку рада ДГЕИТС на начин утврђен законом и овим статутом, председник ДГЕИТС дужан је да у року од 15 дана извести надлежни орган, ради брисања из Регистра.

 

СТАТУТ: XIII –  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75


Друштво геолошких инжењера и техничара Србије има утемељењe свог настанка, постојања, традиције, рада и пословања, укупно остварених достигнућа, садржаја рада, имовине и других вредности и то:

- историјски, од прве Техничарске дружине, формиране у Србији, 3. фебруара 1868. године;

- Удружења српских инжењера, формираног 7. марта 1890;

- Удружења српских инжењера и архитеката 1896;

- Српске секције инжењера у оквиру УЈИА –Удружења југословенских инжењера  и архитеката, између два светска рата;

- Друштва инжењера и техничара Народне Републике Србије, формираног 28. децембра 1945., после чега почиње да формира и организује своје чланице у покрајинама, градовима и општинама у Србији;

- прерастања Друштва инжењера и техничара Народне Републике Србије у Савез инжењера и техничара Србије 1951., после чега у складу са својим правилима почиње да формира и организује своје чланице на републичком нивоу;

- СИТС преузима права, обавезе и покретну имовину од СИТЈ – Савеза инжењера и техничара Југославије 27. јуна 2003;

- Савезу инжењераи техничара Србије припојио се Савез инжењера и техничара Србије иЦрне Горе, који је престао да постоји и ради 18. новембра 2005. године;

- Савеза геолошких инжењера и техничара Србије (СГЕИТС) који је основан, као члан СИТС-а 10.02.1995. године.


ДГЕИТС је установио је као свој дан 10. фебруар, датум када је основан СГЕИТС (10.02.1995. године).

Члан 76
ДГЕИТС има своју покретну имовину којом управља и коју користи по принципу доброг домаћина.

Члан 77
Овај статут ступа на снагу даном усвајања и примењиваће се одмах у вези са садржајем који се односи на унутрашњу организацију, избор и рад органа и руководства и друге послове и активности ДГЕИТС, осим оних који су у вези са регистрацијом и другим садржајима  лимитираним Законом о удружењима, и она ће се примењивати од дана овере Статута у складу са Законом о удружењима.

Члан 78
Општа акта ДГЕИТС која нису у супротности са одредбама Статута остају на снази, а остала ће се усагласити са овим Статутом у року од шест месеци од дана његовог усвајања.

Члан 79
Овај Статут се доставља надлежним органима у складу са Законом о удружењима, и члановима органа ДГЕИТС и објављује се на веб-сајту ДГЕИТС.

Члан 80
Овај усклађени Статут Друштва геолошких инжењера и техничара Србије са Законом о удружењима усвојен је 19.05.2010. године на Скупштини Друштва геолошких инжењера и техничара Србије, Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 7, Врачар, а престаје да важи Статут Савеза геолошких инжењера и техничара Србије који је усвојила Скупштина дана 10.02.1995. године.